nr: 1/2017Powroty

Archiwum

Wyszukaj:
Znaleziono wpisów: 74
1/2014
Temat numeru
Literacka kreacja postaci Wernyhory w powieści Michała Czajkowskiego "Wernyhora, wieszcz ukraiński: powieść historyczna z roku 1768"

Dzięki funkcjonowaniu opowieści o Wernyhorze w ustnej tradycji ludu ukraińskiego oraz dzięki różnorodnym odpisom jego proroctw mogła zaistnieć w literaturze postać ukraińskiego wieszcza, jego literacka legenda. Ważnym elementem kształtowania się romantycznego mitu Wernyhory, było ogłoszenie tekstu jego proroctwa drukiem w 1830 roku na łamach czasopisma „Patriota”. Zofia Wójcicka uważa, iż był to moment „ostatecznego przekształcenia legendy w mit, obliczony na wywołanie olśnienia, iż wybuchłe w listopadzie powstanie należy do Boskiego planu historii Polski, powracającej w przedrozbiorowe granice".

1/2014
Temat numeru
Spowiedź poety na podstawie "Liryków lozańskich" Adama Mickiewicza

Analizując Liryki jako zbiór składający się na literacką spowiedź, należy zauważyć, że ich układ ma niezwykle istotne znaczenie. Wielokrotnie badacze próbowali ustalić kolejność utworów: bazując na rękopisie, a zatem starając się odnaleźć intencję autorską w ułożeniu wierszy (jak czynił to na przykład Czesław Zgorzelski i idący jego śladami Jacek Łukasiewicz), bądź też ustanawiając ciąg zgodnie z przyjętą ścieżką interpretacyjną (w tym gronie wymienić można między innymi Michała Masłowskiego, proponującego podział na liryki ucieczki, przebóstwienia i duchowego indywidualizmu). Stwierdzając, że kontrowersje względem cykliczności Liryków wynikają przede wszystkim z braku poświadczenia intencji autorskiej, w swojej interpretacji przychylam się do linii drugiej, nie uznając jej jednak za sprzeczną z tezą dotyczącą utworów lozańskich jako cyklu, lecz przeciwnie – próbując charakter cykliczny uzasadnić możliwą interpretacją całościową tego swoistego, bo literackiego, sakramentu pokuty i pojednania.

1/2014
Temat numeru
Zagajewskiego związki z romantyzmem

Aby usystematyzować swoją pracę, zbadam poezję Zagajewskiego w czterech aspektach: jako poety wobec świata, następnie wobec Polski, Kościoła, a na końcu wobec kobiety. Właśnie przy okazji tych tematów poeta ujawnia swoje związki z romantyzmem.

1/2014
Temat numeru
Czemu cieniu odjeżdżasz? – motyw utraty cienia w literaturze europejskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku

Celem niniejszego artykułu jest omówienie motywu utarty cienia w wybranych (arcy)dziełach literatury europejskiej. Przedmiot analizy stanowić będą następujące utwory: Przedziwna historia Piotra Schlemihla Adalberta Chamisso, Cień Hansa Christiana Andersena, Rybak i jego dusza Oscara Wilde’a i Kobieta bez cienia Hugona von Hofmannsthala. Sądzę, że warto na moment oderwać się od zajmujących znaczącą pozycję we współczesnej humanistyce interpretacji jungowskich i wyzwolić cień z narzuconej mu w dwudziestym wieku ograniczającej roli wyraziciela mrocznej strony natury ludzkiej. W omawianych utworach wątek utraty cienia zostaje przedstawiony w sposób odmienny, lecz równie interesujący, podyktowany wyobraźnią twórców, wymogami estetycznymi epoki i ludowo-fantastycznymi źródłami inspiracji. A mimo indywidualnego spojrzenia i odmiennej wrażliwości autorów, można wśród tych opowieści odnaleźć punkty styczne.

1/2014
Temat numeru
W pół drogi między studium charakteru a tajemnicami innego świata – funkcja fantastycznego motywu obrazu na wybranych przykładach (M.G. Lewis, E.A. Poe, L. Sztyrmer)

Od najdawniejszych wieków wierzono w magiczną moc obrazu. Już starożytni Egipcjanie pomijali lub skracali w inskrypcjach znaki odnoszące się do zwierząt szkodliwych, by nie mogły one wyrządzić krzywdy zmarłym – skorpion ukazywany był zatem bez ogona, lew – przecięty na pół. Podobna myśl obecna była również w tradycji judaistycznej opartej na Starym Testamencie, który zakazywał tworzenia rytowanych wizerunków. Zasada ta miała zapobiegać praktykom bałwochwalczym, przede wszystkim opierała się jednak na przekonaniu, że dzieło stworzenia należy wyłącznie do Pana, człowiek nie może więc wkraczać w zakres boskich kompetencji.

1/2014
Temat numeru
Spotkanie w Londynie: "Wampir" Władysława Stanisława Reymonta i "Wampir" Johna Williama Polidoriego

Wampir Reymonta – również mało obecnie znany – został nie tyle zapomniany, co raczej zepchnięty przemocą na literacki margines, do czego przysłużył się zresztą i sam jego autor, pod koniec życia wypierający się zarówno swojej fascynacji spirytyzmem, jak i utworów, które się z tej fascynacji zrodziły. Reymontolodzy prześlizgują się nad tą kłopotliwą powieścią, jako przyczynę jej odrzucenia wskazując przede wszystkim jej rzekomo niski poziom artystyczny.

1/2014
Temat numeru
John Keats w korespondencji Zygmunta Krasińskiego

Artykuł stanowi próbę zestawienia i uporządkowania rozproszonych uwag, z których wyłania się intrygująca i niejednoznaczna ocena angielskiego twórcy – jako poety, ale przede wszystkim jako człowieka. Określenie „stosunek Krasińskiego do postaci Keatsa” nie pojawia się w tym kontekście przypadkowo. Dla polskiego romantyka dominujące znaczenie mają bowiem pewne elementy biografii Keatsa (potraktowanej jako tekst kultury), a nie lektura jego poetyckiego dzieła. W epistolografii Krasińskiego dokonuje się z jednej strony literacka kreacja postaci Anglika, z drugiej zaś jej konfrontacja z abstrakcyjnym wzorcem idealnego romantycznego poety.

1-2/2012
Recenzje
Zła bajka na dobranoc

Roman Gren, Wyznanie, Czarne, Wołowiec 2012.

1-2/2012
Recenzje
Postmodernistyczny tryptyk

Dubravka Ugrešić, Życie jest bajką. Mit o Babie Jadze, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.

1-2/2012
Recenzje
„I prawdziwie, i pięknie”. O rozmowach Agnieszki Wójcińskiej z polskimi reporterami

Agnieszka Wójcińska, Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami, z fotografiami Jana Brykczyńskiego, Czarne, Wołowiec 2011.

1-2/2012
Interpretacje
Problem nienasycenia w historiozofii i teorii sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza

Brak nowych środków wyrazu, pomysłów kompozycyjnych, pewna stagnacja w zakresie tworzenia dzieł artystycznych powodowała, czy też miała powodować, u twórców początku XX wieku kreację nowego rodzaju sztuki – sztuki zdeformowanej, perwersyjnej, „rozwydrzonej”, po prostu sztuki w Czystej Formie. Jednocześnie podobnemu przekształceniu (z negatywu w pozytyw) ulega koncepcja groteski. Gatunek ten, dyskredytowany w początkach minionego stulecia, dla Witkacego był istotną formą przekazu, za pomocą której artysta mógł się w pełni wyrazić.

1-2/2012
Interpretacje
„Był jazz”, czyli symboliczny pogrzeb

Film Falka z obrachunków stalinowskich przeistacza się w diagnozę przemian społecznych zrealizowaną w konwencji filmu historycznego. Opisując dzieje jazzu „katakumbowego”, wskazuje, z jednej strony, na podobieństwo nowych ruchów muzycznych do niego, z drugiej, na ciągłość procesu zdobywania wolności twórczej. Pierwszy koncert jazzowy przedstawiony w filmie urasta do rangi symbolu uchylonych drzwi, które w przyszłości otworzą się na całą szerokość. Stanie się precedensem, który znacznie ułatwi następną rewolucję.

1-2/2012
Interpretacje
W głąb króliczej nory – psychoanalityczna lektura „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carolla

Celem tej pracy jest próba psychoanalitycznej lektury Alicji w Krainie Czarów, pióra brytyjskiego pisarza Lewisa Carrolla. Takie odczytanie tego tekstu wydaje się szczególnie uzasadnione przede wszystkim dlatego, że w zasadzie cała historia przedstawiona na kartach Alicji… jest zapisem marzenia sennego.

1-2/2012
Interpretacje
Problem antysemityzmu. Z zagadnień współczesnej literatury polskiej

Od średniowiecza w Polsce istnieją obok siebie dwa światy: polski i żydowski. W naszej historii można wyróżnić momenty współpracy między narodami oraz momenty wrogości. Nie byłoby w tym niczego nienaturalnego, gdyby nie fakt, że stopniowo narastająca niechęć miała udział w największym ludobójstwie w dziejach Europy. Ponadto Zagłada Żydów, zamiast zlikwidować nienawiść i niezrozumienie, w pewnym sensie je pogłębiła.

1-2/2012
Interpretacje
Autobiograficzność w strukturze tekstów poetyckich Marcina Świetlickiego

„Subrealizm” pojawił się u Świetlickiego, jak można sądzić, z dwóch zasadniczych przyczyn: fascynacji poezją personistyczną oraz programowej (poświadczanej choćby przez utwór Dla Jana Polkowskiego) niechęci do tego, co ogólne, wywołującej zwrot ku subiektywizmowi, jednostkowości, indywidualnej autentyczności i autobiograficzności, a co za tym idzie – ku prostocie i potoczności obrazu, połączonym z opisem rzeczywistości z perspektywy „ja” nieuwikłanego w ograniczającą je zbiorowość.

1-2/2012
Interpretacje
„Wielki filozof”, czyli spór o interpretację

Problem interpretacji był z pewnością jednym z najżywiej dyskutowanych zagadnień w naukach humanistycznych drugiej połowy dwudziestego wieku. W niniejszym tekście chcę przedstawić trzy stanowiska, które, moim zdaniem, zdominowały tę dyskusję: strukturalistyczne, poststrukturalistyczne oraz neopragmatystyczne. Zamierzam także wyjaśnić parę nieporozumień, które często pojawiają się w związku z dwoma ostatnimi poglądami.

1-2/2012
Temat numeru
Dawam/daję i inne formy werbalne w „Rocznych dzieiach kościelnych od roku pańskiego 1198 az do lat naszych” Jana Kwiatkiewicza na tle polszczyzny ogólnej XVII wieku

Na potrzeby niniejszego artykułu oglądowi zostanie poddany tylko jeden tekst jezuity: Roczne dzieie kościelne od Roku Pańskiego 1198 az do lat naszych z 1695 roku. Wydany został w drukarni Kollegium Societatis Jesu w Kaliszu. Roczne dzieie kościelne stanowią obszerny opis dziejów chrześcijaństwa, a w szczególności papiestwa od XII do XVII wieku i są kontynuacją Rocznych dziejów kościelnych Piotra Skargi.

1-2/2012
Temat numeru
Funkcja i struktura tytułów bajek terapeutycznych dla dorosłych

Pierwsze zetknięcie się czytelnika z bajką terapeutyczną dla dorosłych to spotkanie z metaforą, co nie mogłoby mieć miejsca w przypadku zbiorów dla dzieci. Dojrzały odbiorca wie, jakich treści ukrytych ma szukać w zatytułowanych w sposób konkretny bajkach i co może odnaleźć podczas baśniowej podróży w świat fantazji, a naprawdę wyprawy w głąb siebie.

1-2/2012
Temat numeru
Nazwy broni palnej w powieściach historycznych Kraszewskiego o XVII wieku

Cel niniejszego artykułu stanowić będzie sporządzenie słowniczka nazw broni palnej wyekscerpowanych z powieści historycznych Kraszewskiego o XVII wieku. Wykorzystano wyłącznie nazwy broni rozumianej jako oręż wyrzucający pociski przy wykorzystaniu energii chemicznej, powstającej podczas spalania się prochu.


1-2/2012
Temat numeru
Potocyzacja języka literackiego w „Apocolocyntosis” Seneki Młodszego

O ile język potoczny włączony do sermocinatio spełnia funkcję charakteryzującą, swobodny tok narracji całego dzieła stanowi o specjalnym gawędziarskim tonie satyry, który nie był obcy ani Lucyliuszowi, ani Horacemu. Wydaje się jednak, że to dopiero Apocolocyntosis wykorzystała estetyczne standardy satyry à la lettre i – czasami nie przebierając w słowach – przekształcała się w rodzaj literackiego kabaretu, który doskonale nadawał się do publicznej recytacji, a nawet – jak zasugerowali niektórzy komentatorzy – do wystawienia w formie quasi-mimu. To tutaj wyjątkowego znaczenia nabiera pragmatyczna strona tekstu Seneki, stanowiąc z jednej strony „scenariusz” realizacji każdego komunikatu, a z drugiej włączając do interakcji widza-słuchacza i aktywizując go tym samym w ramach zajadłej inwektywy na zmarłego cezara.