NUMER: 3 (17) / 2009

Szkice, rozprawy, interpretacje

Michał Krawczak
Ciało-scena. Ikoniczność sztuki Mariny Abramović

 Byłam zafascynowana dużymi zielonymi ciężarówkami, [...], chciałam słuchać o wypadkach samochodowych, [...] starałam się dotrzeć jak najbliżej, żeby zobaczyć rozbitą lub wywróconą ciężarówkę, fotografowałam je, zdjęcia przynosiłam do domu i starałam się je namalować. [...] Chodziłam do sklepu z zabawkami i kupowałam takie małe ciężarówki, zanosiłam je na drogę aby sprawdzić jak duża ciężarówka miażdży małą zabawkę. Potem malowałam te wielkie ciężarówki miażdzone przez te małe samochodziki, zabawki pozostawały nietknięte, a duże ciężarówki były rozbite.

                                                           Marina Abramović, 007 Interview [1]

 

 

Marina Abramović znana jest jako artystka, która szczególnie brutalnie traktowała i nadal traktuje swoje ciało. Niejednokrotnie poddawała je okaleczeniom, wystawiała na cierpienie, świadome udręczenie kierowane nie tylko własną wolą, ale także wolą publiczności. Wystarczy wspomnieć – niemalże kultowo traktowane w historii performance art – Rhythm 0 (1974, Studio Morra w Neapolu), czy też Usta Tomasza (1975, Krinzinger Gallery w Insbruku). W pierwszym performancie Abramović zawarła swoistą umowę z publicznością, umożliwiającą widzom dowolne obchodzenie się z ciałem biernej artystki. Do wykorzystania Abramović udostępniła publiczności 72 przedmioty, które ułożyła na stole w galerii. Wśród nich znalazły się: grzebień, szczotka, mydło, ubrania, noże, nożyczki, ale też młotek, gwoździe, jagnięca kość, metalowa rura oraz w końcu rewolwer wraz z kompletem nabojów. W drugim przywoływanym performancie Abramović po zjedzeniu kilograma miodu i wypiciu litra czerwonego wina wycięła sobie na brzuchu żyletką pięcioramienną gwiazdę. Poddała swoje ciało biczowaniu, a następnie położyła się na krzyżu uformowanym z lodowych bloków. Ponad miejscem okaleczenia na ciele artystki wisiał grzejnik, który uniemożliwiał zasklepienie się ran i powodował ciągłe krwawienie. Oba wystąpienia zostały ostatecznie przerwane po ingerencji publiczności. Dziś rekonstruujemy te działania interpretując dokumentacje fotograficzne, relacje samej artystki [2], relacje galerników oraz nieliczne wspomnienia osób, które miały okazję uczestniczyć w tych wydarzeniach.

Urodzona w Belgradzie w 1946 roku Abramović, drogę artystyczną rozpoczęła od studiowania malarstwa, później jako jedna z pierwszych w Jugosławii zajęła się tworzeniem instalacji dźwiękowych, następnie przyszedł czas na performance art, która dominuje w jej twórczości po wyemigrowaniu z Jugosławii w połowie lat 70 [3]. W ostatnich latach w działalności Abramović, mieszkającej obecnie w Nowym Jorku, coraz częściej pierwszoplanową rolę zaczynają odgrywać fotografia i video art. Abramović z powodzeniem można nazwać artystką intermedialną, która swobodnie porusza się w przestrzeni perfrormance art, teatru, wideo, filmu, fotografii, instalacji; swobodnie łączy i zderza ze sobą te dyscypliny. W jej sztuce właściwie zawsze chodziło o to samo – o zapis doświadczenia zmysłowego, o uruchomienie sensoryczności percepcji, o zakotwiczenie w świecie doświadczenia o charakterze ekstremalnym. Jest jednak jeszcze coś, co zdaje się być konstytutywne dla jej sztuki. Twórca – a więc sama Marina Abramović. Zanurzona w świecie swojego dzieciństwa i wczesnej młodości przeżywanej w Jugosławii, do dziś eksploruje świat rodzinnej mitologii, jednocześnie ikonizując swój wizerunek. Operacjom mitotwórczym artystka poddaje nie tylko znaczące punkty swojego życiorysu, ale także najprostsze doświadczenia codziennie, takie jak zdarzenia opisane w cytacie rozpoczynającym ten tekst.

Według Eriki Fischer-Lichte istota performance art polega na przekraczaniu społecznych granic, głównie poprzez okaleczenia i udręczenie własnego ciała, co, jak pisze badaczka, staje się narzędziem krytyki społecznej [4]. W sytuacji modelowej, kiedy to performer nadwyręża granice społecznej akceptacji poprzez okaleczenie siebie, włączając czynnie w to publiczność, całość doświadczenia, zarówno dla performera, jak i widza, miałaby mieć charakter liminalny [5]. Wskazując analogię struktury performance‘u z fazami obrzędu przejścia (fazę wyłączenia, marginalną, oraz ponownego włączenia w struktury społeczne) [6], postuluje nazywać doświadczenie estetyczne performance‘u doświadczeniem liminalnym [7]. Jego istota polegałaby na tym, że performer, jak i uczestniczący w „występie“ widzowie, znajdują się w przestrzeni „pomiędzy“, nieokreślonej, w której na pewien czas codzienne prawa społeczne zostają „zawieszone“. Kluczem otwierającym tę przestrzeń „pomiędzy“ jest ciało performera, które według Fischer-Lichte jest zawsze w ruchu, nigdy nie jest stabilne, zawsze obecne i jednocześnie okrutnie zakotwiczające nas na nowo w rzeczywistości codziennej, materialnej. I tylko poprzez działanie na ciele możliwa jest zmiana sposobu percepcji rzeczywistości. Nie roszcząc sobie prawa stawiania znaku równości pomiędzy performancem a rytuałem, a więc do całkowitej przemiany tożsamości uczestników, Fischer-Lichte zaznacza, że w przypadku sztuki performance obrzęd przejścia nie musi mieć konsekwencji w życiu codziennym (po opuszczeniu galerii, teatru, sali prób). Wydaje się, że liminalność w większości przypadków zawęża się do sytuacji trwania performance’u. Bez wątpienia analiza niemieckiej teatrolog jest po części trafna, jeśli spojrzymy na przykłady klasycznych już dziś działań performerskich z lat 70. Słuszna choćby o tyle, że ciążąca na wielu ówczesnych twórcach jako przestrzeń artystycznych eksploracji, obecnych wtedy zresztą nie tylko w sztuce performance‘u, ale także teatru [8]. W wielu przypadkch autorka Estetyki performatywności nie zauważa, że czyta performance art lat 70. z zachowanych fotografii i filmów wideo [9]. Buduje model interpretacyjny, który nie jest oparty o doświadczenie uczestnictwa w performancie (które dla tej koncepcji jest priorytetowe), ale o zmitologizowaną i zikonografizowaną dokumentację działań artystycznych z lat 70. Sama teoretyczka jako przykład przytacza prace Chrisa Burdena (Trans-fixed z 1974 r. oraz Throught the Night Softly z 1973 r.) [10], które znamy głównie z relacji samego performera i ze szczątkowych materiałów dokumentacyjnych. Omawiając, na podstawie dostępnych świadectw, kształt i znaczenie performance art  lat 70. badaczka wydaje się być nadmiernie ufna wobec przedmiotu swoich zainteresowań. Mówi o sztuce procesualnej, którą czyta, oglądając jedynie w zatrzymanych kadry.

Fischer-Lichte pomija inne procesy, które współwystępują z opisywaną przez nią rytualnością, od samego początku istnienia sztuki performance‘u. Pomija proces ikonizacji ciała w performancie, usceniczniania ciała, poddawania go świadomym zabiegom manipulacyjnym, estetyzującym. Narzucają się więc pytania: co pozostaje w widzu po performancie? w jakim stopniu performance jest sztuką ingerującą w strukturę „ja widza“ (jak chce tego Fischer-Lichte)? a na ile pozostaje na poziomie doświadczenia wizualnego, będąc tylko rodzajem plakatu, naklejki zapadającej w świadomość widza? A zatem powierzchownej, płaskiej, ale bardzo trwałej formy wrytej w pamięć wizualną.

Nie są to pytania, których odpowiedzi mogłyby istnieć ze sobą w sprzeczności. Są to też pytania, na które, w przypadku różnych artystów, odpowiedzi mogą być różne. Marina Abramović zapytana przez Klausa Beisenbacha o to, czy występuje po to, by „kreować obrazy, tworzyć wspomnienia czy też historię oralną?“ – nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Dla niej performance jest sztuką, która polega na kreowaniu „pustej przestrzeni poprzez wykonanie czegoś nieoczekiwanego, dziwnego i zaskakującego“ [11], mającego doprowadzić widza do rodzaju oczyszczenia. Chodzi o wykreowanie dzieła będącego rodzajem czystej struktury, dzieła, „które jest nieomal puste, ale posiada pole energetyczne, które unosi duszę widza“ [12].

Nie da się jednak postawić znaku równości pomiędzy samym performancem, rozumianym jako jednokrotne wydarzenie, a jego zapisem fotograficznym, wideo czy też opisem. Jednocześnie nie da się także rozdzielić tych przestrzeni performance‘u. Jeśli przyjmujemy, że głównym narzędziem, medium performera jest jego ciało, to należy postawić pytania: Jakie jest ciało w performance art? Czy jest to ciało obecne wyłącznie „tu i teraz“?  Czy jest to ciało estetyzowane poprzez oko/doświadczenie widza? Czy jest to ciało estetyzowane/zapośredniczane poprzez obiektyw aparatu fotograficznego, kamery? Czy jest to ciało estetyzowane poprzez umieszczenie w przestrzeni sztuki? Na jakich zasadach jest ono obecne w procesie performance‘u? Czy jest to ciało rzeczywiste? [13] A może ze względu na kontekst istnienia ciała w historii sztuki (ciała okaleczonego, obolałego, umęczonego, cierpiącego) podlega silnie zakorzenionemu w kulturze zachodu procesowi ikonizacji? Czy proces ten zachodzi na poziomie percepcji widza? A może jest to świadomym zabiegiem artystycznym, który manipuluje percepcją widza? Co odpowiada za silną estetyzację ciała i wizerunku performera? Nie sposób w jednym tekście odpowiedzieć na te wszystkie pytania, głównie dlatego, że proces ten uruchamia silnie obecne w kulturze struktury ikonograficzne, które w przypadku performance‘u lat 70. zostają wypełnione nowymi treściami. W tradycyjne formy włożony zostaje cały kontekst sytuacji sztuki, artysty, społeczeństwa amerykańskiego i europejskiego drugiej połowy XX wieku. Dla zrozumienia tego, w jaki sposób próbuję definiować proces ikonizacji w sztuce Mariny Abramović, wystarczy omówienie zagadnień związanych z „posteryzacją“ wizerunku w świadomości odbiorcy oraz prawdopodobnych uwarunkowań, które sterują tym procesem.

Abramović zawsze dbała o szczegółową dokumentację swoich wystąpień. Przez lata zgromadziła obszerny materiał zarówno ftograficzny, jak i wideo. Artystka przyznaje, iż od samego początku dokumentowanie własnych działań było jej priorytetem. Nie tylko zatrudniała ona profesjonalistów (fotografów i kamerzystów), ale także udzielała szczegółowych informacji: w jaki sposób kadrować, przy jakim oświetleniu wykonywać zdjęcia, jakie ujęcia są naważniejsze itd. Ingerencja performerki nie kończyła się na instruktażu dokumentalistów, ale szła znacznie dalej. Po zarejestrowaniu materiału dokumantacyjnego Abramović selekcjonowała negatywy oraz brała udział w edycji i montażu filmów wideo. Przeglądając dokumetacje jej prac, mamy głównie do czynienia z obrazami statycznymi, wykonanymi frontalnie. Zbliżenia rejestrują znaczące gesty i grymasy twarzy. W tworzonych w ten sposób cyklach ważna jest nie tylko narracyjność, temporalność i sensualność serii obrazów, ale też rodzaj ikonografizacji. Wraz z rozwojem kariery Abramović i zbliżaniem się do współczesności ten proces będzie stawał się coraz wyraźniejszy. Artystka zdecydowała się nawet, aby niektóre performance wykonywawać ponownie – wyłącznie na potrzeby zarejestrowania obrazu filmowego. Stało się tak w przypadku kilku prac stworzonych wspólnie z Ulayem (niektóre odtworzone zostały jedynie przed kamerą bez udziału publiczności). Jednak najdobitniejszym przykładem jest wideo dokumentujące Art must be Beautiful, Artist must be Beautifull (Charlottenburg Art Festival, Kopenhaga 1975 r.). Oryginalne wideo zostało zarejestrowane w czasie wystąpienia przed publicznością, efekt był jednak niezadowalający, jak wspomina sama Abramović: „Nie miałam żadnego doświadczenia z kamerą wideo, dlatego nie udzieliłam żadnych instrukcji facetowi, który filmował. Natychmiast po performancie, gdy zobaczyłam zarejestrowany materiał byłam obrzydzona, tak niewiarygodnia zbulwersowana, że od razu kazałam mu skasować nagranie na miejscu. Ruszał kamerą, panoramował, przybliżał, robił solaryzację. To było nie do zaakceptowania, wyglądało jakby tworzył swoje własne dzieło. To nie była moja praca. Dlatego też, wykonałam ponownie performance na zapleczu na potrzeby nagrania i udzieliłam mu instrukcji, podobnych jak  fotografom. Dobrze, że wydarzyło się to na początku mojej kariery, ponieważ od tego momentu miałam już wyraźną koncepcję w jaki sposób instruować ludzi robiących dokumentację“ [14].

Analiza procesu twórczego Mariny Abramović wyraźnie udowadnia podwójny status ontologiczny sztuki performance’u: jako zdarzenia i nierozerwalnie związaną z nim ikonografią. Szybko zorientowała się, że zapisywane w pamięci widza wspomnienia mają strukturę zatrzymanych kadrów. Nawet historia oralna performance’u jest oparta o zachowany w pamięci obraz. Tym, co pozostaje w widzu, nie jest doświadczenie liminalne, a nawet jeśli tak się dzieje, to za sprawą wizualności, która jest tutaj prymarna. Zatem, ciało performance’u jest ciałem podlegającym procesowi ikonizacji [15]. Świadoma manipulacja, poddawanie ocenie estetycznej, dokumentacji sprawia, że nie ma ona już statustu obiektywnego świadectwa, a staje się wykreowaną ikoną [16]. Jeśli ponownie przywołać słowa Abramović dotyczące „czystej energii“ performance’u, to należałoby powiedzieć, że wizerunek ciała w performancie jest obrazem służącym raczej medytacji, transcendentowaniu i, jak chce tego artystka, spotkaniu z energią uwznioślającą duszę widza. O religijności swojej sztuki Abramović mówi wprost: „Ludzie nie chodzą już do światyń. Chodzą do muzeów. Dla mnie performance jest wspaniałym narzędziem to stworzenia rodzaju platformy dla tego rodzaju doświadczenia“ [17].

W cyklu Cleaning the Mirror z 1995 r. Abramović przetransponowała język wideo w performance. We wstępie do tej pracy artystka zaznacza, że „są to performance, które zostały stworzone jako instalacje wideo“ [18]. Materiał wideo do instalacji został zarejestrowany bez udziału publiczności. W pierwszej – trzygodzinnej części – artystka ubrana w laboratoryjny fartuch szczotkuje ludzki szkielet, obrazy wideo składają się głównie ze zbliżeń prezentujących poszczególne części tego szkieletu; w drugiej – półtoragodzinnej części – obserwujemy nagie ciało Abramović, na której leży szkielet. Pod wpływem oddechów szkielet wraz z ciałem performerki unosi się i opada; obraz znów staje się cyklem zbliżeń. Trzecia, pięciogodzinna część, jest zapisem wykonanym w oksfordzkim muzeum antropologicznym. Widzimy Abramović, która wybiera obiekty z ekspozycji muzeum i przez dłuższą chwilę nad każdym z nich trzyma dłonie, nie dotykając przedmiotu. W tym cyklu dochodzi do pewnego przewartościowania sztuki Abramović, po pierwsze wyeliminowania bezpośredniego widza (w charakterze naocznego świadka), po drugie  defragmentacja ciała, która przywodzi na myśl działania Orlan, polegające na prezentowaniu fragmentów własnego ciała (lub elementów ciała usuniętych w czasie operacji plastycznych) w formie relikwiarzy. Zdefragmentowane, przez sekwencje i monitory wideo, ciało performerki staje się zbiorem relikwii, uniezależnionych fragmentów ciała, które są znakami świeckiej świętości Abramović. Wcześniej ciało artystki sakralizowane było przez samą sytuację performance’u i estetyzujący je obiektyw aparatu, obecnie proces ten został zredukowany do samego zapisu wideo, który jest performancem, znakiem jednocześnie obecności i nieobecności ciała, jakby czystą estetyzacją. Już nie ciało, ale sam zapis staje się ikoną współczesności.

Trudno nie zwrócić uwagi na fakt, jak głęboko myślenie o technice wideo, i samym efekcie procesu dokumentacji, wpłynęło na kształt całej sztuki Mariny Abramović. Nie jest też zaskoczeniem, że artystka w latach 90. sięgnęła po wideo i potraktowała je jako osobne medium, niezależne od performanceu, ale także w postaci instalacji wideo, jako współgrające i dopełniające wcześniejsze doświadczenia artystyczne Abramović.

Fotografia, technika i technologia wideo nie tylko podkreśliły i wydobyły nowe aspekty ikonizacji wizerunku artystki, ale także bardzo mocno wpłynęły na kształt sztuki Aramović. Najwyraźniejszymi tu elementami będzie omówiona już defragmentacja, dematerializacja ciała oraz technika loopingu (zapętlenia), polegająca na zapętlaniu pewnej sekwencji obrazu. Chodzi o wytworzenie wrażenia ciągłości obrazu, pozbawionego początku i końca. „Bardzo ważne jest aby publiczność nigdy nie widziała początku ani końca. To istotne, aby obraz nigdy się nie kończył. To jest prawie tak, jak z naszą planetą bez przerwy poruszającą się wokół słońca; i z nami –  bez przerwy poruszającymi się w galaktyce. Cały wszechświat się zapętla („looping“ przyp. M.K.). Chcę odzwierciedlać to zapętlenie w performancie“ [19]. W ten sposób całość sztuki staje się zapętloną sekwencją wideo, wielowarstwową ikoną (ciało, zapętlony performance, sekwencja wideo). Staje się wizerunkiem służącym medytacji, znakiem cielesności, w istocie nie będącym nią samą. Opisywana przez Fischer-Lichte sytuacja liminalna poszerza więc w tym przypadku swoje znaczenie, rozbudowuje się o przestrzeń nowych mediów i wpływy kultury masowej. Ostatnim tego dowodem jest realizowany od początku lat 90. przez Abramović projekt teatralny The Biography, w którym na scenie, w formie spektakli, prezentowane są wybrane fragmenty performance‘ów artystki, wplecione w autobiograficzną narrację [20]. Spektakl wydaje się być rodzajem „hagio-graficznej“ projekcji, gdzie w formie wizualnej budowana jest historia życia artystki. Jest to być może ostatni etap proces ikonizacji Mariny Abramović jako świętej współczesnej sztuki.

W maju 2010 roku ukaże się nakładem MIT Press biografia Abramović, autoryzowana przez performerkę, autorstwa Jamesa Westcotta, pod tytułem: When Marina Abramović Dies: Biography. Zatem mitologizacja artystki w sztuce zdaje się przekraczać nawet granice rzeczywistości i transcendentować ku nieznanemu.[1] M. Abramović, 007 Interview, wywiad K. Biesenbacha z M. Abramović, [w:] Marina Abramović, Londyn, Nowy Jork 2008, s. 9.

[2] Abramović wykonała ponownie Usta Tomasza w 2005 roku w czasie cyklu 7 Easy Pieces, na który składało się siedem klasycznych działań performerskich różnych twórców z historii performance art.

[3] Przez blisko trzydzieści lat Abramović mieszkała w Amsterdamie.

[4] Zob. E. Fischer-Lichte, Performance Art – Experiencing Liminality, [w:] Marina Abramović, 7 Easy Pieces, Mediolan 2007, s. 33-45.

[5] Samookaleczenia artystów zawężają krytyczne spojrzenie na performance art. Trudno jest poddawać wartościowaniu fizyczne cierpienie, trudno jest także obronić status tej sztuki przed naporem zdrowego rozsądku. Wobec tak złożonego fenomenu pojawiają się problemy językowe: w jaki sposób pisać i traktować performance art? Wielu istotnych badaczy starało się oddać istotę performance’u, tworząc teksty na granicy epistolografii (P. Phelan, On Seeing the Invisible: Marina Abramović’s The House with the Ocean View, [w:] Live Art, ed. by A. Heathfield, Nowy Jork 2004, s. 16-27.), czy rodzaje bezpośredniego świadectwa (S. Umathum,  Beyond Documentation, or The Adventure of Shared Time and Place. Experiences of a Viewer, [w:] M. Abramović, 7 Easy Pieces, s. 47-55.). Współpracownica Richarda Schechnera, Peggy Phelan, jedna z fundatorek performance studies w Stanach Zjednoczonych, proponuje stosować technikę „pisania performatywnego“. „Pisanie performatywne różni się od osobiście zabarwionej krytyki lub eseju autobiograficznego [...]. Pisanie performatywne stanowi próbę znalezienia formy dla tego co filozof chciał wyrazić. Zamiast bezpośrednio opisywać zdarzenie performatywne – co uważam za niemożliwe i średnio interesujące – chciałabym, aby pisanie odtworzyło afektywną siłę performansu (pisownia za tłumaczeniem T. Kubikowskiego, przyp. M.K.) [...]“. Cyt. za: R. Schechner, Performatyka. Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 145.

[6] E. Fischer-Lichte korzysta z typologii stworzonej przez Arnolda van Gennepa. Por. A. van Gennep, Obrzędy przejścia, PIW, Warszawa 2006.

[7] E. Fischer-Lichte przekształca termin Victora Turnera „doświadczenie liminoidalne“.

[8] Jak choćby w przypadku Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego.

[9] Zob. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

[10] W czasie performance’u ­Trans-fixed Chris Burden został przybity do dachu samochodu, jak sam artysta przyznał po latach, nad przebiegiem zdarzenia czuwał lekarz, który podał artyście środki znieczulające. (Por. M. Abramović, Elevating the Public, Nowy Jork 2004, s. 144-151). Przebieg performance’u znany jest wyłącznie z relacji artysty i dokumentacji fotograficznej, w działaniu nie uczestniczyli widzowie. W 2005 roku Marina Abramović chciała powtórzyć samodzielnie performance Burdena, jako jeden z cyklu wystąpień 7 Easy Pieces, jednak jako jedyny spośród performerów, do których Abramović zwróciła się z podobnymi propozycjami, Burden nie wyraził na to zgody.  Drugi performance Burdena, który przytacza Fischer-Lichte, Throught the Night Softly znany jest dzięki bardzo złej jakości dokumentacji filmowej.

[11] M. Abramović, 007 Interview, dz. cyt., s. 20.

[12] M. Abramović, 007 Interview, dz. cyt., s. 21.

[13] Na niektóre kwestie związane z postrzeganiem cielesności w sztuce odpowiada fenomenologia percecji. Zob. M. Merlau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

[14] M. Abramović, 007 Interview, dz. cyt., s. 16.

[15] Wielu artystów świadomie wykorzystuje ten zabieg, czyniąc go podstawową kategorią swoich działań. Orlan, poddając się szeregowi zabiegów plastycznych zmieniających wygląd jej ciała na kształt wybranych przez siebie wizerunków „klasycznego piękna“ z historii sztuki, uczyniła z siebie ikonę piękna, nazywając się przy tym „świętą“ (The Reincarnation of St Orlan). Z kolei, Franko B. estetyzuje swoje ciało, czyniąc je przedmiotem sztuki, obrazem. Kalecząc się, poddając cierpieniu, równocześnie prezentuje je jako obiekt plastyczny, mówi, że jego wystąpienia są formą malarstwa. Silny wpływ na tego rodzaju postrzeganie ciała w performance art wywarł obecny w latach 80. nurt fotograficznego body art. Ciało przestało być bezpośrednio obecne przed widzem, a stało się raczej modelem i fetyszem obiektywu kamery i aparatu. 

[16] Nie można też pominąć silnego wpływu mass mediów na kreowanie wizerunku niektórych performerów. Performance art ze sztuki, która w latach 70. znajdowała się na poboczu głównych nurtów artystycznych, w tej chwili stała się mainstreamem. Marina Abramović obecnie ma status „gwiazdy“ świata artystycznego. Stała się idolką wielu młodych ludzi, jej wizerunek ma już nie tylko charakter manipulacji artystycznej, ale także działań marketingowych i popkulturowych. Zdjęcia z wystąpień performerki, jej fotografie (nie tylko te, które są obiektami sztuki, ale także te prasowe) stały się „elektronicznymi fetyszami“, wymienianymi przez jej wielbicieli między sobą w internecie. Popkulturowa obecność Abramović w świadomości masowej jest na tyle silna, że jej performance House with the Ocean View stał się elementem jednego z odcinków amerykańskiego serialu Seks w wielkim mieście. Bohaterki filmu idą obejrzeć występ Abramović do galerii, w czasie którego jedna z nich poznaje rosyjskiego artystę, z którym przeżywa krótki romans.

[17] M. Abramović, 007 Interview, dz. cyt., s. 25.

[18] M. Abramović, Artist Body, Mediolan 1998, s. 330.

[19] M. Abramović, 007 Interwiev, s. 25. [Technikę loopingu Abramović zaczęła wykorzystywać w aranżowaniu instalacji wideo. Widz przychodzący do galerii zastawał zapętloną sekwencję obrazów, w ten sposób dzieło sugerowało brak początku i końca.]

[20] Do pracy nad tym projektem Abramović zaprasza różnych reżyserów, którzy mają wpływ na kształt spektakli (od 1989 Charles Atlas, od 2004 Michael Laub, obecnie – premiera 2010, Robert Wilson). Najnowszy spektakl w reżyserii Roberta Wilsona będzie miał tytuł Life and Death of Marina Abramović.

Michał Krawczak