nr: 1/2017Powroty

Zasady publikacji tekstów

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tytułów nadesłanych tekstów.

 

ZASADY REDAKCJI TEKSTU


 •   objętość: artykuł nie może przekraczać 15 stron znormalizowanego tekstu; recenzje w granicach 3 – 10 stron
 •   czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
 •   interlinia: 1,5 wiersza
 •   marginesy znormalizowane (2,5 cm z każdej strony)
 •   wyjustowanie tekstu (równoczesne wyrównanie do lewego i prawego marginesu)
 •   cytaty:

- nie wyróżniamy graficznie dłuższych cytatów – wszystkie przytoczenia powinny pozostać w tekście głównym (czcionka 12, cudzysłów) 

- w przypadku opuszczenia fragmentu cytowanego tekstu stosujemy nawiasy kwadratowe […]

- dla oznaczenia cytatu przytaczanego w obrębie cytatu należy użyć cudzysłowu ostrokątnego «...»

- stosowanie własnych podkreśleń w obrębie cytatu należy zaznaczyć następująco: [podkr. - R.P.]

 •  przypisy: rozmiar czcionki 10, interlinia pojedyncza, stosowane skróty: polskie (niepisane kursywą), np.:

Zob., Por., Tamże,

przeł., oprac., wyb., wyb. i wstęp, posł.

dz. cyt., tegoż, tejże

 

 • prosimy o:

- niedzielenie wyrazów

- niestosowanie tzw. twardego enteru oraz dodatkowych spacji w celu wyrównania tekstu bądź przeniesienia jego części do kolejnego wersu

- niewyróżnianie tekstu poprzez rozstrzelone odstępy między znakami (w tym celu można użyć kursywy lub pogrubienia)

 • fotografie oraz ilustracje prosimy umieszczać w osobnym załączniku

 

ZASADY ZAPISU BIBILOGRAFICZNEGO


DLA KSIĄŻKI:


Autor, Tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony.

Przykład:

G. Greene, Trzeci człowiek, przeł. A. Niklewicz, PAX, Warszawa 1961, s. 5.

 

DLA ARTYKUŁU W PRACY ZBIOROWEJ:


Autor, Tytuł, w: Tytuł, red. …, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony.

Przykład:

E. Rewers, Ekran miejski, w: Pisanie miasta, czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 41-50.

 

DLA CZASOPISMA:


Autor, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok, numer, numer strony.

Przykład:

R. Nycz, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 55.

 

DLA HASŁA SŁOWNIKOWEGO:


 • W przypadku słownika autorskiego:

Autor, Hasło, w: tegoż/tejże, Słownik…, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony.

Przykład:   

W. Kopaliński, Rastafarianizm, w: tegoż, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, PWN, Warszawa 2002, s. 349.

 

 • W pozostałych przypadkach:

a)     Jeśli hasło jest przypisane konkretnemu autorowi:

Autor, Hasło, w: Słownik…, red. ….., wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony.

Przykład:

W. Kajtoch, Nowomowa, w: Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 131-132.

b)    Jeśli hasło nie jest przypisane konkretnemu autorowi:

Słownik..., red. ….., wydawnictwo, miejsce i rok wydania, hasło: hasło zapisane kursywą [bez podania numeru strony]

Przykład:

Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, red. B. Dunaj, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000, hasło: granica.

 

 

DLA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ:


Należy podać pełen adres oraz dokładną datę korzystania z danej strony.

Przykład:

http://www.dziennik.pl/kultura/pilcharmonia/article370410/Pilch_o_szkodliwosci_malych_dawek.html, ścieżka dostępu: 30.04.2009.

 

INNE ZAPISY:

 

 • W przypadku ponownego cytowania danej pozycji:

R. Nycz, dz. cyt., s. 56.

 

 • W przypadku ponownego cytowania danej pozycji, ale w sytuacji, kiedy w tekście występują co najmniej dwie pozycje tego samego autora:

R. Nycz, Literatura…, dz. cyt., s. 56.